İslamda Burçlar (Astroloji)

İslamda burçların yeri,anlamları ve özellikleri yazı dizisi ile Burçlar hakkında önemli bilgileri edinebilirsiniz.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

VELEKED CEALNA FİS SEMAİ BÜRUCEN VE ZEYYANNAHA LİNNAZIRİN.

Manası : Biz semada burçlar yarattık.Ve onları görenleri hayretlere düşürecek yıldızlarla süsledik.

Her insan ana rahminde tahminen (280) gün kalır ve her kırk gününü bir yıldızın tesiri altında terbiye görmek sureti ile ve nasibine göre her birinden birer miktar feyiz almaktadır.Bu sebeple hangi yıldız cenin üzerinde fazla tesir etmiş ise o insan üzerinde belirli eserler muayyen izler bırakmaktadır.Doğum tarihleri bilinen kişiler aşağıda yazılı cetvele göre kendi burcunu tayin ederek ve o burcun muhtevasına bakarak hayat ve istikbali hakkında tahminen %70 bilgiye sahip olabilir ve çocukları içinde kabiliyet ve istidatlarına göre en uygun bir yön çizebilirler....

Herkesin gözüne çarpacak şekilde açık ve belli olan şey. Güneş sisteminde bulunan oniki takım yıldızdan her birine verilen isim. Bundan dolayı köşke de burç denmiştir. Terim olarak ise, "gökteki bir takım yıldızlara ve yıldız kümelerine burç" denir. Burçlar on iki adettir. Bunların altısı kuzeyde, altısı da güneydedir. Gök bilimciler yıldız kümelerini, her ayda ve mevsimde göründükleri şekillere göre isimlendirmişlerdir. Buna göre burçların isimleri ve tekâbül ettikleri aylar şunlardır:

1) Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan.

2) Boğa (sevr) burcu, 20 Nisan-20 Mayıs.

3) İkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayıs-21 Haziran.

4) Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz.

5) Aslan (esed) burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos.

6) Başak (sünbüle) burcu, 23 Ağustos-22 Eylül.

7) Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim.

8) Akrep (akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasım.

9) Yay (kavs) burcu, 22 Kasım-21 Aralık.

10) Oğlak (cediy) burcu, 22 Aralık-19 Ocak

11) Kova (delv) burcu 20 Ocak-18 Şubat.

12) Balık (hût) burcu, 19 Şubat-20 Mart.

Aşağıda burçlarla ilgilenen Alimlerin Listesi verilmiştir..

1-MUHAMMED NUR'ÜL ARABİ VE FELEKLER KİTABI:

Seyyid Muhammed nur'ül Arabî; Astroloji ve varlığın oluşumu konusunda bir kitap yazmıştır.

"Kitab'üd devair vel eflak"

2-MEVLANA CELALEDDİN VE BURÇLAR:

Meşhur eseri MESNEVİ'sinde, birinci cilt 750-755.ci beyitlerde şöyle anlatmaktadır.

"750. güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan, pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. Kimin bir yıldızla alaka ve mecburiyeti varsa; o, kendi yıldızı ile döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.

Talihli Zühre ( Venüs) ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır. Kan dökücü huylu Merih'e (mars ) mensup ise cen, bühtan ( iftira ) ve düşmanlık arar. Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki, onlarda ihtirak (güneşe yaklaşma) ve nasih ( uğursuzluk ) olmaz.

755. onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, tanrı nurlarının ışığında dururlar. Her kimin talihi o yıldızlardan olursa, o kimsenin zatı, kafirleri taşlayıp yakar.

Onun hışmı, bazen galip gelen, bazan mağlup olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Merih'in hışmına benzemez. Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.

760. O nuru, canlara Hak saçtı. Davetliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır.

3-İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ VE BURÇLAR:

Bu konudaki bilgilerini ünlü eseri "MARİFETNAME" isimli kitabında uzun uzun açıklamıştır.

" Bu feleklerle yıldızların, bu dönen ve seyreden varlıkların tabiatları, bu eşya ve aletlerin hepsi birer hayal gibidir. Asıl döndüren, yapan ve yaptıran hep Allah. Bütün bu halleri inceleyip düşünmek. Cenabı Hak'kı bilmeğe vesile olmak dolayısıyla hepsini insanın, kendi nefsinde bulması için yer ve göklerin, feleklerle yıldızların durumları, bu Marifetname'de bu kadarcık anlatılmakla yetinilmiştir.

"Yıldızlar, meleklerin elinde mecbur ve hüküm altındadır. Melekler de Hak Teala'nın emri altındadır. Hepsi de O'nun irade ve kudreti ile hareket ederler.

Mesela, Güneş kuru, sıcak tabiatlıdır. Ay ise soğuk ve rutubetlidir. Yıldızlar bu keyfiyetleri ile alemde tasarruf ederler.

Ancak bütün bu işlerin yalnızca yıldızlara bağlanması hatadır, çünkü yıldızlar da, Hak’ın hükmüyle bu tasarrufu yapmaktadır.

Fezadaki yıldızlar ve güneş sistemindeki gezegenler ateş, hava, su, toprak gibi unsurlar ile madenler, nebatlar ve hayvanlar üzerinde tasarruf ederler. Hakiki meessir ise Rabbül Erbab'dır.

Burçlar ve gezegenler ise aletler ve sebepler gibidirler."

"Bütün ulvi cisimlerin ( gök cisimlerinin ) sufli cisimlere ( yer cisimlerine ) çeşit çeşit tesirleri daima olduğundan; bütün halkın, şekil, hal, ahlak ve tavrı henüz ana rahminde nutfe iken, rast gelen baht ve talihine göre ( burçlardan gelen kozmik ışınımın ihtiva ettiği mananın beyinlere nakşedilmesi ile ) meydana gelmiştir."

Ana rahminde nufte vaki olduğu saatte, baba ve annenin talileri hangi işte ise, o, nuftenin özüne tesirle işlenmiş olur.

Mesela; saadet, şakilik, anlayışsızlık, cimrilik, cömertlik, fakirlik ve zenginlik, rahat ve rahatsızlık, yaşama ve yaşamama, cemal ve kemal celal ve melal her ne hal üzere ise, o, nutfenin zatına tal'i olur. Çünkü o nutfe, ceninin cisminin Levh-i Mahfuzudur. Levh-i Mahfuz ise alemin aynasıdır.

O halde, said olan saadetini annesi karnında bulmuştur, şaki olan da şekavetini annesi karnında bulmuştur."

4-ŞAH VELİYYULLAH DİHLEVİ VE GÖRÜŞÜ:

HÜCCETULLAHİ'L BALİGA isimli eserinin 8'inci bölümünde şöyle anlatıyor:

" Astroloji alimi, yıldızlar belli bir görünümde oldukları zaman, onların kuvvetlerinden oluşan ve felek'in bir yerinde temessül eden bir ruhaniyetin meydana geleceğini bilir. Bu ruhaniyeti felekiyyat hükümlerini nakleden, yeryüzüne naklettiği zaman, insanların düşünceleri o ruhaniyet doğrultusunda değişir.

Aynı şekilde Arif-i Billah da bilir ki, şeriat dilinde, "Leyle-i mübareke " diye isimlendirilen ve içerisinde her hikmetli işin ayrılıp karara bağlandığı özel bir vakit geldiğinde, melekut aleminde insan türünün özelliklerinden oluşan bir ruhaniyet oluşur."

Her bir yıldız kendini meydana getiren manalar yönünde görevini yapmaktadır. Aslında onların, seninle benimle bir dertleri yoktur. Sadece yapmaları gerekeni yapmaktadırlar... Nasıl ki, yağmurun sizi ıslatmak gibi bir amacı yoktur, ama, yağmur yağarken açıkta iseniz ıslanırsınız.

Kuran-ı Kerim'de HADİD süresi 22-23 ayetlerde:

"Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitapda yazılmıştır

Doğum tarihleri bilinen kişiler aşağıda yazılı cetvele göre kendi burcunu tayin ederek ve o burcun muhtevasına bakarak hayat ve istikbali hakkında tahminen %70 bilgiye sahip olabilir ve çocukları içinde kabiliyet ve istidatlarına göre en uygun bir yön çizebilirler....

 

21 MARTLA 20 NİSAN KOÇ21 NİSANLA 21 MAYIS BOĞA22 MAYISLA 21 HAZİRAN İKİZLER

22 HAZİRANLA 23 TEMMUZ YENGEÇ

24 TEMMUZLA 23 AĞUSTOS ARSLAN

24 AĞUSTOSLA 23 EYLÜL BAŞAK

24 EYLÜLLE 23 EKİM TERAZİ

24 EKİMLE 22 KASIM AKREP

23 KASIMLA 21 ARALIK YAY

22 ARALIKLA 20 OCAK OĞLAK

21 OCAKLA 19 ŞUBAT KOVA

20 ŞUBATLA 20 MART BALIK

Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları

Yıldızın İsmi Dostu Düşmanı

ZÜHAL MERİH GÜNEŞ

MÜŞTERİ AY ZÜHRE

MERİH ZÜHRE UTARİD

GÜNEŞ UTARİD AY

ZÜHRE AY ZÜHAL

UTARİD ZÜHRE MÜŞTERİ

AY MÜŞTERİ MERİH

BURÇLARIN AYLARI VE GÜNLERİ

Burçlar Ayları Günleri Geceleri

KOÇ MART SALI, C.TESİ CUMA

BOĞA NİSAN CUMA PAZARTESİ

İKİZLER MAYIS ÇARŞAMBA PAZAR

YENGEÇ HAZİRAN PAZARTESİ SALI

ARSLAN TEMMUZ PAZAR PAZAR

BAŞAK AĞUSTOS CUMA ÇARŞAMBA

TERAZİ EYLÜL CUMA CUMA

AKREP EKİM CUMARTESİ PERŞEMBE

YAY KASIM PERŞEMBE,PAZAR CUMARTESİ

OĞLAK ARALIK CUMARTESİ PAZAR

KOVA OCAK PAZARTESİ ÇARŞAMBA

BALIK ŞUBAT PERŞEMBE CUMA

Yukardaki cetvelden anlaşılacağı gibi veçhile mesela burcu KOÇ olan bir kimse için bir şey okumak veya yazmak lazım gelse Salı veya Cumartesi günü veya Cuma gecesi okumak gerekir.

Koç burcunun ayı Mart olduğundan bu gün veya gecenin Mart ayında olması münasib isede bazı ülemayı havasa göre ayın mütlak lüzumu yoktur.Asıl olan gün veya gecedir.

Ve en ziyade dikkat edilecek nokta da yapılacak işin kendisine mahsus olan saate tesadüf ettirilmesi ve bohorunun yakılmasıdır.

Birde şurasını unutmamak gerekir ki her ne iş için olursa olsun okunacak duanın ve yazılacak havasın en münasib zamanı Gece yarısından sonra güneş doğuncaya kadar olan zamandır.

KOÇ

güneşin koç burcunda iken yani 21 marttan 20 nisana efrenci tarihleri arasinda dünyaya gelen insanlar üzerindeki etkileri :

Koç burcunun yildizi MERIH tir.tabiati naridir.dost burcu IKIZLER düşman burcu YENGEC tir.tabiati itibari ile düşmani sudur.

Koç burcunun serefi kendi burcunun 198 uncu derecesidir.bu burcub tesiri altinda doganalr kolay kolay disipline gelmeyen ve

baski altinda yasamaya tahammulleri olmayan kimselerdir.her hangi bir haksizlik karsisinda hemen isyan edip kükreyiverirler.

bu tabiatleri dolayisiyla onlarla birarada bulunmak ve onlari idare etmek cok zordur.cocukluklarinda fazla gürültücü ve haşari

olurlar.genclikleri pek hareketli gecer.yaşalari ilerledikçe nispeten kesbi sukunet ederler.bunula beraber gayet calişkan

cesur ve inatcidirlar.hayatlari devamli bir calişma ve didinme içinde sürüp gider.hareketsizlik ve tembellik onlari *ar.

nefislerine itimatlari cok kuvvetlidir.bu inançlarini hiç bir başarisizlik ve güçlük kaybetmedikleri için tuttuklarini

koparan insanlardir.hücumda ve müdafada cabuk hareket ederler.her hangi bir meseleyi kavrayiş kabiliyeti cok yüksektir.

iyi kalpli ve merhametli olurlar.son derece cömerttirler.her kesin teveccühünü ve kalbini kazanmasini bilirler.hileden

hilebazdan,iki yüzlü yapmacik kişilerden nefret ederler.bu burcta dogan kadinlarda erkek gibi cesur ve erkek ruhludurlar.

en büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmaazlar.Aşk ta vefakar ,dostluklari devamli ve saglam olur.talihleri parlaktir.

sebat ve calişmalari sayesinde her sahada basari saglarlar.yinede bu fazla enerjileri ve faal tabiatlari yüzünden hayatta

bir cok kere yanliş hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar.en büyük hatalari beklemesini bilmemeleridir.

aşk ta da talihlidirler.erken evlenirler fakat cabukta boşanmaga mütemayildirler.

BOGA

Güneş Boga burcuna 21 Nisanda girer ve 21 Mayis tarihine kadar kalir.Bu burcun yildizi ZÜHRE dir.tabiati topraktir.

Boga burcunun dostu Yengec ,düşmani Aslan burcudur.Tabiati toprak olanlar tabiati su olanlarla cok yakin ve samimi

dost olurlar.Bu burcun tesiri altinda doganlarda en göze carpan nokta aşiri dercede inatci olmalaridir.onlar inatlarinda

bazan hayatlarini bozacak kadar ileri giderler.maziya ve mevcut kiymetlere bagliliklari fazladir.her seyin oldugu gibi

kalmasini isterler.sabirlidirlar.Tayin ettikleri hedefe ulaşmak hususunda her türlü güçlükler karşisinda sebat etmesini

bilirler.

Ihtiyatli , vefakar ve sebatkardirlar.kendilerinde takip fikri cok yüksektirbir işe başladilarmi sonunu almadan ellerinden

birakmazlar.ekseriyetle güzel yüzlü olurlar.içlerinden bazilari egoisttirler.bu burcun tesirinde doganlar cok kere oburluk

derecesinde bogazlarina düşkün olurlar.boga burcunun tesiri altinda dogmuş kadinlarumumiyetle kavgaci ve kiskanc olular.

fakat güzel olduklari için her zaman sevimlidirler.esasen bu burcta doganlar aşk ta sevilmeyi sevmege tercih ederler.

evlendikleri zaman kadin veya erkek iyi bir hayat arkadasi olurlar.yalniz eşleri onlarin sabrini tüketmemek ve yaşayiş tarzlarina

müdahale etmemek şartiyla.talileri her zaman kendilerine yar olmaz ama inat ve sebatlari onlari müşkül durumdan kurtarir.

fakat yinede kendilerini tehlikeli macerlara atmaktan cekinmezler.güzel sanatlara karşi istidatlari fazladir.girdikleri

herhangi bir sanat şubesinde büyük muvaffakiyetler kazanirlar.çünkü yaratilişlari onlari sanata ve bilhassa ressamliga sevk

eder.konuşkan degildirler.herhangi bir mecliste ilk olarak söze başlamadan cekinirler.başkalarinin söyledikleri sözlere cevap

vermeyi tercih ederler.*ilgan olmamakla beraber pekte girgin sayilmazlar.ama sevdikleri insanlar arasinda güzel konuşur ve neşelenirler

IKIZLERGüneş bu burca 22 Mayis tarihinde girer ve 21 Haziran tarihine kadar kalir.Bu burcun yildizi UTARID tabiati havadir.dost burcuAslandüşman burcu Balik tir.Yildizi itibariyle dost yildizi Güneş , düşman yildizlari Müşteri ve Zühal dir.

Ikizler burcunun tesiri altinda doganalar cok mütereddit tabiatli olurlar.hiç bir şey hakkinda kolay ve kesin bir karara varamazlar

hayatlari devamli bir surette kararsizlik içinde bocalama ile gecer.içlerinde daima yanliş hareket edecekleri korkusu hakimdir.

bu kendilerine güvenlerinin az olduguna delildir.herjangi bir mesele hakkinda bir karar verdikleri zaman hemen akabinde "keşke

böyle bir karara varmasaydim bunun aksi en dogru idi" diye düşünürler.bir saatleri bir saatlerine uymaz.derhal bir his durumundan

diger bir duruma gecerler.bir şeye karşi alaka ve heves duyduklari andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayiverirler.bunun için

aşkta vefasizdirlar.ayni zamanda karşisindakinin sadakatine de güvenmezler.her şeyde oldugu gibi evlenmeyede güç karar verdikleri

için ekseriye dünya evine cok geç girerler.hatta bazen en büyük firsatlari kaçirilar.bu hal onlarin zekalarinin azligindan

ileri GELMEZ.zira zeki ve kavrayişlidirlar.bilhassa muhayyileri çok işlektir.bir meselede bütün imkanlari tasavvur ve tahayyul

ettiklerinden dolayidirki karar vermek hususunda tereddüte düşerler.işte bu kararsiz ve gelgeç tabiatli insanlarala bir çati altinda

bulunmak ,arkadaşlik yapmak hakikatten güçtür.ikizler burcunda doganlar ,Koç ve ASLAN burcunda doganlarla evlenirlerse muvazeneli bir yuva kurabilirler.

YENGEÇ

Güneş Yengeç burcuna 22 Haziranda girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalir.Bu burcun yildizi AY ,tabiati sudur.Dost burcu Boga ve Balik

düşman burcu Koç tur.Yildizinin (AY) dostu Müşteri ,düşmani Güneş tir.yengeç burcunun madeni gümüştür.

Bu burcun tesiri altinda doganlar umumiyetle içlerine çekilmiş ve utangaç tabiatli olular. fakat kendilerinden en beklenilmeyen

bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulunduklari iş ve vazifede hemencecik birinci plana gecerler.ekseriyetle

agir yaradilişli ve tembel olduklari halde bu umulmadik hallerdeki parlayişlari ile hamaratlikta herkesten üstün olurlar.

Fakat daha bir kaç dakika gecmeden bi parlayişlari bir balon gibi söner ve yine eskisi gibi alingan ,içine çekilmiş,sessiz ve

silik bir insan halini alirlar.bu burcta doganlar bir kelime ile mütelevvin yani renkten renge giren bir tabiata maliktirler.

Fakat rakiplerini ve hasimlarini daima inatlariyla yenerler.bu pasif inat tabiati damlaya damlaya taşi delen su gibidir.

ufak fakat tesirli ve devamlidir.hayallerinde birçok sey icad ederler ve bunlarin dogruluguna kendilerini bile inandirirlar.

memleketlerine ve ailelerine karşi derin bir sevgi besledikleri halde uzun ve macerali seyahatlere cikmaya can atarlar.

imkan bulsalar ömürlei boyunca seyahat etmek isterler.yengeç burcunda doganlarin en büyük hatalari ekseriya kendi hayallerini

gercek zannetmeleridir.onlarin iş hayatinda şanslari mükemmeldir.evlilik hayatlari her zaman mükemmel olmaz. ve bahtiyarlik getirmez.

aşkta kendilerini de karşisindakileride bedbaht ederler.çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü

ve mesele cikarirlar.

eger Başak burcunda dogmuş birisiyle evlenirlerse cok daha mutlu olabilirler.

ARSLANGüneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Agustos tarihine kadar kalir.Bu burcun yildizi Güneş tir. dost burcu Ikizlerdüşman burcu Boga dir.Yildizinin dostu Utarid düşmani AY dir.Arslan burcunun madeni Altin dir.

Bu burcun tesiri altinda doganlar bu burcun cömertligini ,parlakligini ve iyiligini nefislerinde taşirlar.Güneşin tesiri altinda

olanlar münakaşa kabul etmezler.Magrurdurlar.Şeref ,haysiyet ,izzeti nefis ve insanlik duygulari pek yüksektir.

En büyük bir menfaat karşisinda bile benliklerinden ,gurularindan en küçük fedakarlikta bulunmazlar , kimseye boyun egmedikleri

gibi ona buna dalkavukluk etmekten ,yaltaklanmaktan da nefret ederler.kendilerine düşmanlik yapmak isteyenleri ve hasimlarini

gururlari ve azametleri ile eritirler.Her ne pahasina olursa olsun küçüklüge düşmezler.hayatlari çok sade gecer.Herkese iyilik

etmek isterler.Kendilerinden küçüklere karşi merhametli büyüklere karşi saygilidirlar.ekseriyetle içlerine kapali insanlardir.

hislerini açiga vurmaktan cekinirler.teşkilatçi bir ruha maliktirler.gerek memuriyet ve gerekse iş hayatinda kisa zamanda

parla* ilerleyebilirler.Cesur ve atilgandirlar.

Bilhassa medeni cesaretleri cok yüksektir.politika sahasina atildiklari zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler.içlerinden

yüksek kumandanlar ve büyük edipler cikar.

Aşkta sadik ,vefakar ve dürüsttürler.karşilarindakinden de ayni sadakati ve dürüstlügü beklerler.bu mukabeleyi görmezlerse

bedbaht olurlar.eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammul edemezler ve hemen ayrilirlar (ya da keserler).Evlilik hayatinda gerek

koca olarak gerekse kari olarak kusursuzdurlar.kendileriyle evlenenleri muhakkak suretle bahtiyar ederler.Ve cok şanslidirlar

talih oyunlarinda ekseriya kazanirlar.

BAŞAK

Güneş Başak burcuna 24 Agustos tarihinde girer 23 Eylül tarihine kadar kalir.Bu burcun yildizi UTARID dir.Tabiati TOPRAK tir.

Bu burcun dostu AKREP düşmani YAY dir.UTARID yildizinin dostu ZÜHRE düşmani MÜŞTERI yildizidir.

BAŞAK burcunun etkisi altinda doganlar cok becerikli çalişkan ve kafalari işleyen kimselerdir.işlerine ve kanaatlerine

*i *i baglidirlar.Gayet muntazam bir hayat sürmeyi ve metodla (planli-programli) çalişmayi severler.kuvvetli ve işlek bir

zekaya sahiptirler.Tenkit kabiliyetleri cok fazladir.fakat bunun cok defa pek sert ve adeta karsilarindakini kiracak şekilde

yaparlar.bu yüzden de kendilerine düşman kazanirlar.Mütecessistirler.etraflarinda olan bütün şeylerden haberdar olmak için

bütün dikkat ve gayretlerini sarfederler. menfaatlerine derecesiz baglidirlar.ufak bir menfaat ugrunda en kiymetli dostluk baglarini

yikmakta beis görmezler. sihhatlerine pek düşkündürler.en ehemmiyetsiz bir rahatsizlik hissetseler bunu gözlerinde büyültüp

doktor doktor gezip dertlerine derman ararlar.içlerinden çogunun ticaret istitadi fazladir.fakat başli başina bir iş kurmaktan ziyade

ortaklikla çalişmayi tercih ederler.memuriyet hayatinda da seflik yapmazlar.bir müdür muavinligi onlari daha memnun eder.

güzel sanatlara karşi pek istidatlari yoktur.bunula beraber güzel şeyleri severler.zevkleri yüksektir.fevkalade şansli insanlardir

bilhassa aşk hayatinda cok talihlidirler.

onlara aşik olan kimseler bir daha onlarin tesirinden kendilerini kurtaramazlar.evlilik hayatinda da eşlerine kendilerini

sevdirmesini bilirler.ve kurduklari yuvada mesud yaşamasini becerirler.

TERAZI

Bu burca Güneş 24 Eylül de girer 23 Ekim e kadar etkisini sürdürür.Bu burcun yildizi ZÜHRE dir.tabiati hava dir.dost burcu

YAY düşman burcu OGLAk tir.Yildizinin dostu AY , düşmani ZÜHAl dir.

Terazi burcunda doganlar Zühre yildizinin tesirir altindadir.bu yildiz onlara evvela güzellik ,sonra da güzellige karşi derecesiz

bir aşk ve anlayiş kabiliyeti verir.iyi kalpli ve cok dürüst kimselerdir.adaletli ve adil olmayi bir aşk derecesinde severler.

çok ve lüzumsuz konuşmayi sevmezler.hayatta mücadele gayretleri sonsuzdur.dogduklarindan itibaren ölünceye kadar baglandiklari

fikirleri ve prensipleri ugrunda savaşmaktan bir an dahi geri kalmazlar.güzel ve temiz giyinirler.zarif ve yüksek zevk sahibidirler

rahatlarina pek düşkün olurlar.hayatlarinin decvamli suretle huzur ve sükun içinde geçmesini isterler.mizaçlari sakin ve

muvazenelidir.bunula beraber ardabir fevkalade bir hiddet gösterdikleri de görülür.fakat bu hiddetleri pek çabuk sönüp gider

katiyen kinci degildirler.her girdikleri ortama kolaylikla uymasini ve arkadaşlarla dostluklarinin devam etmesini bilirler.

en basit ortamda oldugu kadar ,en kibar ve aristokrat ortamlarda da kendilerini rahat hissederler.

En hafif mizaçli kimselerle arkadaşlik edebildikleri gibi en agir başli ve sofi kimselerle de dostluk kurmasini ve bunu devam ettirmesini

mükemmelen bilirler.Aşk hayatlari harikulade güzel ve tatli geçer.en geçimsiz eşlerle bile herkesin gipta edecegi bir aşk ve

evlilik hayati kurmakta emsalsizdirler.kaynanalari ve diger hisim akrabalari ile mükemmel surette geçinirler.eşlerini Yengeç

burcundan seçtikleri takdirde evlilik hayatlari sonsuz bir saadet ve baht

* AKREP *Güneş bu burca 24 Ekim de girip 22 Kasim tarihine kadar kalir.Bu burcun dostu Ikizler , düşmani Kova dir.Yildizi MERIH(mirrih)MERIh in dost yildizi ZÜHRE , düşman yildizi UTARID ve KAMER dir.tabiati sudur.

Bu burcun tesiri altinda doganlar MIRRIH yildizinin gizli ve esrarli tesiri altindadirlar.bu sebepten cok calişkan insanlar arasina girerler

Idare ve tahammül kudretleri emsalsizdir.

Kendi kendilerini yetiştirerek hayata hazirlayan ve cok fakirken sonradan zengin olan , büyük işler kuran insanlar hep bu burcta

dogan insanlardir.bir işe başlamak hususunda biraz geç karar verirler.ama bir kere o işi muvaffakiyetle sona erdireceklerine

akillari yattimi artik o işe olmuş bitmiş gözüyle bakilmalidir.zira az,m ve sebatlari sayesinde tuttuklarini koparan insanlardir

Otoriterdirler.Her hususta kendi fikir ve düşüncelerinin dinlenmesini isterler.Ve bunda çogu defa başarili olurlar.cok hiddetli

bir mizaca maliktirler.haksizliga tahammülleri yoktur.bir kere hiddete kapildilarmi onlari kolay kolay teskin etmek mümkün

degildir.

Onlarin düşmanligini kazanmak hakikatten bir felakettir.kinci insanlar olduklari için bir gün mutlaka intikamlarini alirlar.

Onlarla dost geçinmek kinlerini kazanmamak akillilik olur.sevdikleri kimseye şefkatten ziyade haris bir sevgi ile baglanirlar

Aşk hayatlari ateşli ve ihtiraslidir.Aşklari kuvvetli ve devamli olur.sevdikleri için canlarini bile hiçe sayarlar.

Kalplerini verdikleri kimseleri ölünceye kadar unutmazlar.Ve onlara derinden baglanirlar.Ihanete tahammülleri yoktur.zaten

böyle bir hareketi hiç bir zaman affetmezler.Evlilik hayatinda onlarla mesut bir yuva kurmak isteyenler , izzetinefislerini

incitecek bir söz veya hareketten cekinmelidirler.Onlarin düşmanliklarini ve kinini kazananlarin sonu pekte iyi degildir...

* YAY*

Güneş bu burca 23 Kasim da girip 21 Aralik a kadar kalir.bu burcun dostu KOVA ve TERAZI düşman burcu BALIK tir.Bu burcun tabiati

Ateş tir.Yildizi MÜŞTERI dir.Bu yildizin dostu AY , düşmani UTARID dir.madeni kalaydir.

YAY burcunda doganlarin en göze çarpan özellikleri evhamli ,vesveseli,herkese şüpheli bakar olmalaridir.hayatta hiç kimseye %100

güvenmezler.umumiyetle herkesten şüphelenirler.Onlarin bütün hareketlerinde şüphe ve endişe hakimdir.Mizaçlari cok degişiktir

Şimdi sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra şüphe ile bakmaya başlarlar.Onlar kimsenin kimseye dost olmayacagina ve

insanlarin birbirlerine fenalik yapmak yolunda olduklarina inanmişlardir.Bakarsiniz şimdi cok utangaç ve mahcupturlar ,biraz

sonra gayet cesur ve atilgan bir tip olarak karsinizda belirirler.Umumiyetle iyi ahlakli olurlar.bunun içindirki bir durum

karşisinda ne kadar vesveseli ve şüpheli hareket etseler de sonuçta iyiyi kötüden ayirt ederler.Onlarin bütün hareketlerinde

MÜŞTERI yildizinin tesiri görülür.Bu burcta doganlar keşif seyahatlerinde ,sefer heyetlerinde ve büyük spor gösterilerinde ki

başarilari ile daima kendilerini ön plana çikarirlar.Yildiz sporcular ve büyük kaşifler bunlar arasindan cikar.Hissi hayatlarinda

en göze çarpan özellikleri herkes tarafindan begenilen ve sevilen tiplerden ziyade aslinda güzel olan fakat hiç kimsenin dikkatiini

çekmeyen tipleri arayip bularak bunlar arasindan sevgililerini seçmeleridir.Eger Boga burcundan olan birisiyle evlenirlerse

mutlu bir yuva kurmuş olurlar...

* OGLAK*

Güneş bu burca 22 Aralik ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalir.Bu burcun tabiati Toprak tir.Dost burcu BALIK düşman burcu KOÇ tur

Yildizi ZUHAL dir.ZÜHAl in dostu MIRRIH , düşmani ZÜHRE dir.Madeni kurşundur.

Oglak burcunun tesiri altinda olanlarin vücut yapilari geç neşvünema bulur.Bunlardan başka melekleride geç teşekkül eder.

Muhayyileri kuvvetli degildir.Bedeni kabiliyetleri de manevi kabiliyetleri de dar bir sahada hudutlanmiştir.Fakat onlarda sabir ve sebat

en büyük kuvvet olarak belirir ,sebatli ve devamli bir çalişma ile önlerine gelen her müşkülü ortadan kaldirmada başarili olurlar

Para hususunda müsrif degildirler.Idareli yaşamayi pek sevrler.Hatta bu huylarindan dolayi onlara ekseriya cimri denilir.

Yalnizliktan , tenhaliktan ziyadesiyle hoşlanirlar.Kalabaliktam ,topluluktan devamli kaçarlar.yalnizlik içinde kendi düşünceleri

ile başbaşa kalarak yaşamalari onlari son derce memnun eder.Yüz çizgileri düz ,muntazam bakişlari biraz haşindir.

Her hareketlerinde mantik hakimdir.Hissiyata fazla kiymet vermezler.Her hangi bir meselede daima mantiklarini kullanarak

hareket ederler.Cemiyet insani olmaktan uzaktirlar.Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar.Yakin dostlari hemen yok gibidir.

Esasen hiç kimseyle dostluk kurmak için bir girişimde bulunmazlar.Aşk ta kalplerini dökmedikleri için genelde bedbaht olurlar

Eger karşilarina Arslan burcunda birisi cikarsa onunla evlenmekte tereddüt etmemelidirler.

KOVA

Güneş bu burca 21 Ocak ta girip 19 Şubat a kadar kalir.Bu burcun tabiati Hava dir.dost bucu KOÇ düşman burcu AKREP tir.

Yildizi ZÜHAL dir.ZÜHAl in MERIH düşmani GÜNEş tir.

Bu burcun tesiri altinda doganlar gayet cerbezeli ve girgin olurlar.O kadar güzel konuşmasini bilirlerki bu tatli dille kandiramayacaklari

kimse yoktur.Onlarla bir münakaşaya girişmek daima tehlikelidir.zira güzel ve mantiki söz söylemelerini becermeleri sayesinde

haksiz bulunduklari bir münakaşadan dahi galib cikmasini bilirler.Ikna kuvvetleri cok kuvvetlidir.Konuşmalarinin dinlenmesinden

büyük zevk duyarlar.Hitabet en kuvvetli ve en zayif taraflaridir.çünkü kendileri konuşurken herkesin dinlemesini istedikleri halde

başkasi konuşurken dinlemeyi hiç arzu etmezler.şanslari parlak ,zekalari yüksektir.fakat ne yazik ki bu zekalarini ilim ve fen sahasinda

nadiren kullanirlar.calişmalari afaki ve faydasiz alanlardadir.bunun için her alanda kolaylikla elde ettikleri başarilari

yine kolaylikla ellerinden kaçirirlar.sevmekten ziyade sevilmekten hoşlanirlar.kör talihleri daima onlari kendilerini sevmeyen

kişilerle karşilaştirir.evlilikte eşlerine söz hakki tanimadiklari için aile hayatlarinda kavga ve darginlik eksil olmaz.

Fakat ahlaklari umumiyetle iyi oldugundan bu darginliklarin sonu kötü bir sonuca varmaz.bu burcta doganlar arasinda boşanma olaylari

nadiren görülür.en iyi evlilikleri Terazi burcundan birisiyledir.

BALIK

Güneş bu burca 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalir.Bu burcun tabi,ati SU dur.Dost burcu BOGA düşmani IKIZLER dir.Yildizi

MÜŞTERI dir.Yildizinin dostu AY düşmani ZÜHRE dir.

BALIK burcunun etkisi altinda doganlar başkalarinin tesiri altinda kalan eşhastir.onlara tesir etmek ,onlari istediginiz yola

sevk etmek ,noktayi nazarinizi kabul ettirmek cok kolaydir.Bunun için biraz tatli dil yeterlidir.Fazlada hassasdirlar.bundan dolayi

manevi şeylere pek deger verirler.bir insana inanip baglandilarmi ondan kolay kolay ayrilamazlar.Uysallik ,misafirperverlik başlica

meziyetlerini oluşturur.Mizaçlari biraz kaprislidir.akillarina geleni yapmaktan kendilerini zor alikoyarlar.bazen karşilarindaki

iyilik edenleri kaba ve sert hareketleri ile şaşirtirlar.Para hususunda müthiş şanslari vardir.hangi işe el atsalar mutlaka

kazanirlar.hayatta yaptiklari yanliş işler bile Para ile alakali ise o iş onlarin lehine döner.Bazen şanslarina güvenip müsriflik

yaparlar.işte o zaman kolaylikla kazanmiş olduklari paralari hemencecik kaybederler.* * aşik olurlar.her defasinda bu sefer

hakiki aşik oldum diye sevinirler.buna inanir ve baglanirlar fakat yeni bir aşk başlayinca eskisini hemen unuturlar.Yalniz hayatta

bir kere samimi ve temiz bir aşkla karşilaştilarmi bunu sonsuza kadar devam ettirirler.KOÇ burcundakiler onlar için evlenme konusunda iyidir.

YILDIZLARIN ETKILERIMIRRIH :Mirrih demek ;şecaat,neşat,hiddet,gazap,kuvvet,inad,ihtiras,sef ahat,riyaset demektir.Genellikle büyük askerler bu yildizin mensuplari

arasindan cikar.Mirrihlilerin yüzlerinde keskin hatlar ,çekik yüz,adalelerin üzerinde zaviye ve köşelerini belli eder şekilde gergin etler

,kirmizi yagiz cehre ,yüz,bir kare içine resim edilebilir şekildedir.Çok zinde ve hareketli umumiyetle

baş küçük ,yüksek ve geniş şakakli alin,kolayca kapanan geniş kirpikler ,açik ve cüretkar ve sert bakişli gözler adali yanaklar

,çikik elmacik kemikleri,kanatlari açik bir burun ,alayci bir agiz ,dört köşe bir çene,adali ve kisa

bir boyun ,geniş omuzlar,ileri çikik gögüsler ,kuvvetli ve haşin ses ,cesaretli yürüyüş ,zindelik,irade,düşüncesiz hareketler,

çabuk kizan bir mizaç,müsamahasizlik,hoyrat kaba bir mertlik,acik yüreklilik,vücut iri ,bünyesi

kuvvetli olur.dişleri kisa ve genelde testere şeklindedir.çok yer ,obur,ayyaş ve kavgaci olurlar

Harpte cesur,cefakar,çevik,zeki,atilgan,intikamci,servet ve samana ,ezvaki adiyyeye düşkün olurlar.

Ahlaklari:

Bu yaradiliştaki insanlarda iyilikte fenalik ta ihtiras halindedir.Oyunlari kavgaya benzer.Aşka düşkündürler

ayni zamanda cesur ve şiddetlidirler.büyük ,devamli ve sadakatli bir aşk duyarlar.Gayet kiskançtirlar

Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardir.Kendilerini sevdirmeyi bilirler.Fakat ihanetleri hiç affetmezler.

bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin ve kaba olurlar.Mirrihliler ekseriya Aşk izdivaci yaparlar

koca ve karilarina ihtirasla baglanirlar.Bilhassa ailelerine karşi cok düşkün ve kiskançtirlar.

Aile hayatlari gürültülü geçer.Çovcuklarina karsida şiddetli muhabbet duyarlar.Çok zaman çapkinliktan

da kurtulamazlar.Ihtirasli kumarbazlar bu yildizin tesiri altinda doganlardan cikar.

MIRRIH yildizi Dünya dan 7 defa küçüktür.Güneş ten uzakligi 228 milyon Km.dir.Güneş etrafindaki devir

müddeti 687 gündür.Hareket devraniyesi 24 saat 37 Dk dir.Madeni BAKIR dir.

ZÜHRE :

Zühre yildizinin tabiati topraktir.Dost yildizi AY düşman yildizi ZÜHAL dir.Bu yildizin büyüklügü Dünya kadardir

Güneşe uzakligi 108 milyon Km dir.Güneş etrafindaki devir müddeti 225 gündür.Her burcta 24 gün kalir.Madeni DEMIR dir.

Bu yildiz altinda doganlarda hatlar yay gibi kavislidir.Vücut balik eti,ten rengi pembemsi beyaz,

yüz yuvarlakça bir beyzi içine resmedilebilir.Güzel bir alin,kisa kirpikler,berrak gözler,kisa kaşlar

,tatli ve şehvetli nazarlar,füsunkar gözler,düz ve zarif yürüyüş,latif bir agiz,yüzün kemikleri hiç

bir kisimda görülmez,dans eder gibi neşeli hareketler,daima kaynayan bir vücut,Zühre yildizi mensuplari

Müşteri yildizi mensuplarinin eşkaline pek ziyade benzerlerse de bunlar tatli esmer olurlar.Saçlari

pek latif siyah,parlak hafif dalgalidir.Eger ZÜHRE şiddetle tesir etmişse saçlar kivircik ve muntazam,yanaklar da gamzeli olur.

Kaşlar keman gibidir.Dudaklar etli ve kirmizidir.Agiz küçüktür.Dişler beyaz muntazam ve pek güzeldir

Kollar yuvarlak ,bogaz ba*,karin mütenasip,kalçalar biraz kabarikça,eller ve ayaklar ufaktir.

Zühre mensuplarinin mümeyyiz vasiflari :

Mülayemet,rikkat,sevda perverlik,ferah,eglence ve zevke düşkündür,güzel bir suret,sevimli bir yüz

,ve iyi kalplidirler.Büyük müzik adamalari ekseriye bu yildiz arasindan cikar.

AHLAKLARI :

Bu yildiza mensup olanlar haluk,sevimli,herkese faydali sözler söyleyen,server ve paraya aşik,kadinlara

karşi ziyadesiyle düşkün ve zayif,şehvetperest,güler yüzlü tatli sözlü,calişmaya hevesli,muhabbete

sabredemeyen,müzigi seven insanlardir.Bazilarinin tabiatinda biraz yalancilik ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkar

olurlar.Bu yildiza mensup olanlar ilk nazarda şahsi cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar.

Dost canlisi ,sevimli,tatli,hassas,şeker gibi insanlardir.Genelde müsrif olurlar.Herşeyi tozpembe görürler

Lüksü severler.bu yildiza mensup olanlar nadiren deha ya yükselebilirler.Züghre mensuplari aşkta pek

makbul tiplerdir.Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler.Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri

vardir.Kendi aşklarinda bazen sabit degildirler.mütelevvin ve hercaidirler.şehvetleri galiptir.

onlari sevmek bazen tehlikeli ve felakettir.Izdivaçta ekseriya kendileri severek degil sevilerek evlenirler

Mütekabil muhabbet oldugu takdirde izdivaçta mesut olurlar.Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht

ederler.Herşeyden ziyade kendilerini düşünürler.

Bu yildizin mensubu bir kadini seven,ondan daha çok zor ayrilir ve onu daima hasretle ve sevgi ile hatirlar.

UTARID :

Bir beyzi içinde resmedilebilecek dercede armudi bir yüz,yuvmuşak ve düz etler,bugday ten,narin ve düzgün bir vücut,

ince ve nazik adaleler,çevik ve maharetli eller,daima yaşindan daha genç görünen bir tip,manali nafiz ve

keskin koyu kestane rengi canli gözler,uzunca zayif ve büklüntülü düz ve ucu sivri bir burun,

kanatlari ince uçlari yukari agiz,ince düzgün ve güzel dudaklar,köşeli çene,uzun ve ince boyun,

canli yürüyüş,süratli konuşma,şen ve sevimli ses,nezaket ve sabirsizlik,etrafindakilerle hüsnü münasebet,

sevimli ve şakaci,girişimci,büyük zihin açikligi,kurnaz ve keskin bir zeka,boylari uzunca gözleride cukurdur.

şen ve bir fenalik düşünmüyorlarsa güleryüzlüdürler.Saçlari pek koyu kestanerenginde ve kivirciktir.

kendileri kibar yapili ,geniş omuzli ve saglam yapilidirlar.Bu yildizin tesirinde doganlar iyiye

yakin olduklari zaman iyi,kötüye yakin olduklari zaman kötü olurlar.Ediptirler.kiyaset sahibidirler.

Fehim ve feraset nutuk ve belagat ,nakiş ve kitabet,taharet ,rifk,dikkat,zeka,hüner,hile ve hiyanet

başlica özelliklerindendir.Genelde yalan söyleyebilir ve yanliş bir adimda kendilerini maharetle kurtarabilirler.

Cahil olanlari gevezedir.Iyi yalanci,hilekar,dessas ve mugfildir.Büyük hirsizlar bu yildizin fena tesiri

altinda doganlardan cikar.Her türlü iyilige kabiliyetleri oldugu kadar her türlü kötülügede kabiliyetlidirler.

Sözleri düzgün oldugu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler.

Istiklali severler,her türlü ülum ve fünunu tahsile muktedirdielr.Çok acik zihinli olurlar.ihtiraa,

esrari keşfe,riyaziyeye müstaittirler.el işlerine ehlidirler.Istediklerini yapabilirler.Kendilerini

sifirdan zirveye cikarabilirler.Sanatkar olmaktan ziyade fen adamlaridirlar.Ticarete de büyük yetenekleri vardir.

Kendileri zeki,becerikli,çevik,şen,mahir,işgüzar,belig oldukalri gibi muhibbi fen dahi olduklarindan iyi makinist ve mühendis

olabilirler.herkese kendilerini sevdirmesini bilirler.

Utarid yildizi Dünya dan 18 defa küçüktür.Güneş e uzakligi 58 milyon Km dir.Güneşin etrafindaki

devir müddeti 89 gündür.Hareketi devraniyesi 24 saat 5 Dk dir.Madeni CIVA dir.

AY (KAMER) :

Vücut hatlarinda daireye yakin büyük yuvarlak,soluk bir ten,şişmanliga istidat,çıkık ve geniş bir alın,ratıp ve donuk bir nazar,kısa ve yuvarlak uçlu bir burun,yarı kapalı küçük bir ağız,pek az çıkıntılı bir çene,yuvarlak gözler,yassı bir sima,kameri tiplerin güzel mavi gözleri,yüksek ,küçük ve dik göğüsleri olur.Kadın ve erkek kamerliler miyop olur.Mütehavvil,zararsız,mütevekkil bir tabiatları vardır.mücadeleden çekinirler yalnızlığı severler.Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünceye kabiliyetli ve tabiaten mutekittirler.

Kameriler pek yumuşak kalplidirler.Vefakar olmakla beraber kolaylıkla teslimi nefis ederler.Buda mukavemetlerinin azlığındandır.Aşkta şehvetleri cismani olmaktan ziyade dimağidir.Muhayyelelriyle zevk alırlar.Soğuk tabiatlı olmakla beraber nevazişkar ve muhabbetli olurlar.Kameri kadınlar zarar görmedikleri şeylere ve insanlara karşı muhabbet hissederler.Kameri kadınlar erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler.Sevmekten ziyade sevilirler.Evlilik hayatında kameri kadınlar muti,mütevekkil,kanaatkar bir eş olurlar.Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklarından ziyadedir.İyi bir aile kadını olmaya istidatlıdırlar.Az kıskançtırlar.Kameri erkekte iyi bir aile reisi olmaya kabiliyetlidir.Eşlerini pek seçmedikleri için genelde fena izdivaç yaparlar.Mamafih uysal oldukları için iyi bir eş ile mutlu olabilirler.

Eğer AY ,ZÜHAL ve UTARİD in tesiriyle karşılaşırsa sahibi tenbel ,ahmak,avare,gabi hakir,korkak ve mecnun olur.

Genelde kemrilerde görülen ahlak ;Zaaf,aciz,muhanet,acele ve nemimedir.

Ay dünyadan 50 defa küçüktür.Dünyaya mesafesi 384,384 Km dir.Güneş etrafindaki hareketi 354 gün dür.

GÜNEŞ :

Şemsi tip;Bademi yüz hattı müstakimlerden mürekkep bir çehre.Hafif ve kıvrımlı köşeler,kemik ve adalelerin keskinliklerini izale eden hafif ve yumuşak etler.Hafif limon rengine çalan bir beniz,yüz sakin ve necib,ağırbaşlı,alın yüksek ve kemerimsi,gözler tatlı ve aynı zamanda ciddi,göz bebekleri benekli,kirpikler uzun,burun zayıf ve kemerli,çene ince,ağız orta,dudaklar az kalınca ve renkli,çene yuvarlak ve ileri,boy orta,vücut kılsız,mütenasibülendam ve güzel,böğürleri içeri doğru,kemikli,erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal,yüzde az çizgi,mutedil ve ölçülü adımlar,saç kıvırcık ince ve ipek gibi yumuşak,ses berrak ve şehvetli,gözler açık kestane rengi,biçimli,mütebessim ve nemnakdir.

Güneş yıldızının başlıca vasıfları;Kuvvet,şiddet,gazab,his ve rikkat,iffet,servet ve zeka dır.Bu yıldızın tesiri altında bulunanlar önder olmaya ,emir ve tahakküme mail olurlar.Büyük aşklara müsait değildirler.Kendileri için yaşarlar.

Onun için iş hayatlarında ,dostluklarında ,ailede,hayli bedbaht olurlar.kıskançtırlar.Yüksek bir zeka sahibidirler.Herşeyi anlarlar.Fakat hiç bir şeyde ihtisas edinmeğe kabiliyetleri yoktur.İzdivaçta da mesut edemezler ve olamazlarda.Kıskançlıktan kurtulamazlar.

MÜŞTERİ :

Bu yıldızın tesiri altında doğan insanların dokuları etli,görünüşleri sıhhatli ,kanlı ve canlıdır.Yüzü yuvarlak,gövdesi geniş,göğüsleri iri,kafatası mütenasip,alnında iki çıkık şakak kemiği vardır.Gülümseyen gözler,orta uzunlukta etli burun,kapalı büyükçe bir ağız,koyu kırmızı dudaklar,çukurlu yuvarlak çene,vaktinden evvel saçsız baş,ablak bir yüz,ağır ve sevimli bir ses,vakurane duran bir baş,cüsseli ve kuvvetli,omuzlar geniş,dişleri güzeldir.

Zevkperesttirler.Obur olurlar.Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler.Pek genç yaşta şişmanlamaya başlarlar.Güzel yüzlü ve şen tabiatlıdırlar.Çok konuşurlar.Sevimlidirler kahkaha ile gülerler.alaycıdırlar.harisi ikbaldir,barışçı,dinç,taassubu diniyyeye maliktir; intizamperver,çalışkandır.Kendisini herkese sevdirmesini bilir.Sözü dinlenir ve tutulur.amirliği sever.İyilik yapmaktan hoşlanır.İnsaniyetliği seven,kerim tabiatlı,saffeti kalb sahibi,zeki,hür düşünür,hürriyeti sever,tedbirlidir.Her şeyi iyi görürler.Dost canlısıdırlar.Ahlaka ehemmiyet vermekle beraber şehvetlerinin kurbanı da olurlar.Kanunlara,kaidelere,prensiplere,usullere riayet ederler.Dostlarına karşı vefakar olurlar.Bazen yalancıdırlar.Yemeği,şan ve şerefi severler.Aşkta erkek MÜŞTERİ tipler kadınlara karşı cemilekarlıkta bulunmayı,onlarla düşüp kalkmayı severler.Kadın MÜŞTERİ lerde kuru flört düşkünüdürler.Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan çok hoşlanırlar.Aşklarında devamlı vafakardırlar.fakat herşeyi olduğundan fazla görür ve gösterirler.zerafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler.Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar.Muhabbetleri derin değil,fakat süreklidir.Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar.

ZÜHAL :

Çıkıntılı,kırık kırık,keskin zaviyeli köşeli hatlar,yüz dört köşe,alnı keskin ve köşeli,ciddi ,nafiz ve kuvvetli,dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun,dar ve sıkı ağız,kemikli elmacıklar,yüksek ve geniş omuz,kubbeli sırt,doğru kalçalar,zayıf fakat iri kemikli vücut,büyük kol ,el,bacak ve ayaklar,kuru bir ten,yüzleri hüzünlüdür.Boğuk ses,gözleri fersiz ve dumanlı,dişleri gayri muntazam,kirpikleri çalı gibidir.ZÜHAL lılar dünyaya meyus,ihtiyar ve yorgun gelirler.Nadiren gülerler.

Ferasetli ve akılllıdırlar.Nafiz bir zekaya maliktirler.Teşebbüslerinde o kadar cüretkar değildirler.Ağır,ciddi,soğuk ve mağrurdurlar.Muhakemesi ağır fakat kuvvetlidir.Az konuşurlar ve kuvvetli hafızaları verdır.Hafiyeliğe meraklıdırlar.İşe sabır ile mukavemet ederler.Ketum olup efkar ve hissiyatlarını gizlerler.Sebatkar,becerikli ,karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler.Sabırlı ve mütecessiz olup yalnızlığı ve tenhayı severler.Nüfuz ve hakimiyeti sever ve arzu ederler.Zengin olmayıda isterler.Fakat terbiyeli ve sükundurlar.

ZÜHAL liler :İntizamperver,biraz alaycı ve kindar olurlar.Müfrit heyecanlar duymazlar.Mütealeayı severler.Müdebbir,uzağı gören,cesur ve çalışkan kimselerdir.Toprağı severler.Aşkta az fakat iyi severler,aşkları devamlı olur.Kuru flörtte becerikli değildirler.Kıskançlıklarını asla izhar etmezler.Kin ve intikamları şiddetli olur.Aşklarına genelde hissiyat ve muhakeme hakim olur.Hiç bir şeye kendilerini çok vermezler.İzdivaçta nadiren mesut olurlar.şehvetperesttirler.Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar.Soğuk durdukları ve çoşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler