İnternet Sitesi Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası Çerez Politikası Rıza Metni Whatsapp Aydınlatma Metni Whatsapp Rıza Metni Müşteri Aydınlatma Metni Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Veri Güvenliği

KİŞİSEL VERILERIN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU VE VERI GÜVENLIĞI HAKKINDA BILGILENDIRME

İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ
Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Altun Gıda” ve/veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafımızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetinize özen göstererek gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metniyle internet sitemizi kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili internet sitesi kullanıcılarımızı kanuni yükümlülüğümüzü yerine getirerek aydınlatmayı amaçlamaktayız.


1-Veri Sorumlusunun Kimliği  
İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 284823 sicil numarası ile kayıtlı, 0067004370700015 Mersis numaralı, şirket merkezi “Zafer Mahallesi,160. Sokak No:8/5 Esenyurt/İSTANBUL” adresinde bulunan Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.


2-İşlenen Kişisel Veriler
İnternet sitesinin kullanımı sırasında ad- soyadı, telefon numarası, e-posta adresi,IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, internet sitesinde kullanılan şifre ve parola bilgileri, alışveriş geçmişi, anket ve çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla alınan bilgiler işlenmektedir.

3-Veri İşleme Amaçları
İnternet sitemizi kullanım esnasında bildirdiğiniz kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:
- Sizlerle iletişim kurma,
- İletişimin teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,
- Pazarlama faaliyetleri,
- Sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme,
- Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Sunulan hizmetin geliştirilmesi,
- İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,
- Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek,
- Üyelere özel promosyon/tanıtım/ kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,
- Müşteri anketi, müşteri memnuniyeti bilgilendirmelerini yapabilmek
- Denetim, veri analizi, istatistiksel çalışma, araştırma, güncel eğilimleri anlama, satış-pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,
- Pazarlama analiz çalışmalarını yapmak,
- Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek
- İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
- İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
- Talep Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,
- Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak
- Talep /şikayetleriniz olması halinde bunların takibini sağlamak ve neticelendirmek,
Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

4-Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
İnternet sitemizi kullanmanız sebebiyle işlenen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde öngörülen kanunlarda öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve açık rıza sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5-Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilmekte ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile paylaşılmaktadır.

6-Kişisel Verileri Elde Etmenin Yöntemi
İnternet sitemize giriş yapmanız, web sitemize üye olmanız veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle toplamaktadır

7-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini
Talep etme haklarına sahipsiniz.

8-Veri Güvenliği
Şirket, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. İnternet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız.
İnternet sitemiz üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Şirket yönlendirilen uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

9-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
Kişisel verilerin saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.
Kişisel verilerinizden pazarlama ve işlem güvenliği verileriniz iki yıl süre ile saklanacaktır.
Diğer kişisel verileriniz 10 yıl süreyle saklanacaktır.

10-Başvuru Hakkı
Kişisel Verilere dair tüm talepler Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KVKK Komitesi tarafından cevaplandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki talepler için kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgeler www.happycenter.com.tr adresli internet sitelerimizde online olarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.
(i) Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,
Adres : (ii) Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,
E-posta-adresi:bilgi@happy.com.tr
KEP Adresi: altungida@hs03.kep.tr
Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

400TL

Minimum alışveriş tutarınız 400TL olmalıdır.