Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Veri Güvenliği

KİŞİSEL VERILERIN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU VE VERI GÜVENLIĞI HAKKINDA BILGILENDIRME

KİŞİSEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU VE VERI GÜVENLIĞI HAKKINDA BILGILENDIRME
Happy Center markası ile tanıdığınız şirketimiz Altun Gıda İht. Tük. Mad. İnş. San. Ve Tic. A.Ş  olarak;  temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve bu Kanun kapsamında kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işleme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun gereğince şirketimiz tarafından ; kişisel verileriniz Kanun’un ve yasal sair mevzuatın sınırları çerçevesinde  kaydedilecek, saklanacak, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek , değiştirebilecek, yeniden düzenlenebilecek,  mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepler:  
Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte;
“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
“ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
“ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti”
halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir. 
Hizmet vermekte olduğumuz perakende ticaret faaliyetlerini düzenleyen yasal mevzuat kapsamında ve mevzuat gereği gerek şubelerimizde fiilen gerekse e- ticaret aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, çağrı merkezlerimiz, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; hizmet sunulan ilgili kişileri ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir.
Bu kapsamda şirketimiz Altun Gıda İht. Tük. Mad. İnş. San. Ve Tic. A.Ş .’ye iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmekte ve bu doğrultuda kişisel bilgileriniz, şirketimiz Altun Gıda İht. Tük. Mad. İnş. San. Ve Tic. A.Ş  tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilen veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
İnternet sitemiz, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, perakende satış noktası olan şubelerimiz dijital pazarlama ve çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca gerek güvenlik tedbirlerini sağlamak gerekse  yasal mevzuatlar kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere şubelerimiz  güvenlik nedeniyle kamera ile izlenmektedir

Kişisel Verilerinizi Aktarıldığı Kişi Ve Kuruluşlar
Perakende ticareti mevzuatı ve diğer sair mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar ve diğer ilgili 3. Kişilerdir.  İlgili kayıtlar ilişkili hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde Altun Gıda İht. Tük. Mad. İnş. San. Ve Tic. A.Ş’’nin hukuki menfaati nedeniyle ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız
Şirketimize başvurarak, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi gereğince kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d)Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına  sahipsiniz.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay
İnternet sitemiz üzerinde alışveriş müşterilerimiz, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni "nin üzerine “tik” atmak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.
Şubelerimizden satış noktalarından Happy Center Sadakat Kart uygulaması ile alışveriş yapan (Happy Center Kart) müşterilerimiz ise Happy Center Kart üyelik formu üzerinde bulunan onay metni ve veri iznini  imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır. Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, internet sitemizde bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile ürün ve hizmet satışının yapılamaması dolayı Altun Gıda İht. Tük. Mad. İnş. San Ve Tic.A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Konu hakkındaki soru ve görüşlerinizi Zafer Mah. Tonguçbaba Cad. No:67 Esenyurt/İST. adresinde bulunan merkezimize yazılı olarak bizzat iletebilir ya da posta yoluyla ulaştırabilir, 444 3737 nolu telefondan bizimle doğrudan iletişime geçebilir ya da  bilgi@happy.com.tr ve halklailiskiler@happy.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

75TL

Minimum alışveriş tutarınız 75TL olmalıdır.